Veebileht Online Casino Hex (edaspidi kui “Veebileht, Veebilehe haldur, Meie”) kujutab endast interaktiivsete teenuste süsteemi reaalajas veebis ja sisaldab teabeteenuseid ja andmeid, mida pakub Veebilehe administratsioon, Veebilehe mobiilne versioon ja muud tooted, samuti teenuseid ja andmeid, mida pakuvad kolmandad isikud Veebilehel.

Käesolevad Tingimused kehtestavad Veebilehe kasutamise tingimused ja eeskirjad.

“Veebilehe kasutaja” tähendab üksikisikuid, kes kasutavad Veebilehte.

Veebilehe kasutajad kinnitavad, et nad on üle 18 aasta vanad ja on teovõimelised sõlmima lepinguid ja tegema otsuseid mängude ja mängude veebilehtede kasutamise kohta, kus võidakse kuvada reklaame. Veebilehe kasutajad kinnitavad samuti, et teave praeguse asukoha kohta vastab alati tõele ning et Veebilehe kasutajad ei kasuta meetodeid, mis võivad muuta asukohta või suunata liiklust teistesse jurisdiktsioonidesse.

Veebilehe kasutaja vastutab ise selle eest, kas online-hasartmängud on tema jurisdiktsioonis seaduslikud ja kas ta kontrollib ka kõiki muid kohaldatavaid õiguslikke nõudeid.

Käesolevad Tingimused on Veebilehe kasutajatele siduvad.

Kasutajal on kohustus käesolevad Tingimused täielikult läbi lugeda. Veebilehe kasutamine tähendab, et Kasutaja nõustub ja kohustub järgima kõiki käesolevate Tingimuste allolevaid sätteid.

Veebilehe administratsioon võib neid Tingimusi täielikult või osaliselt muuta igal ajal ilma eraldi etteteatamiseta. Tingimuste uuendatud versioon jõustub alates kuupäevast, mil see avaldatakse veebilehel Online Casino Hex.

Need tingimused on avatud ja avalikult kättesaadavad.

Veebilehe kasutamisel nõustub Kasutaja käesolevate Tingimuste sätetega ning võtab endale nendes sätestatud õigused ja kohustused, mis on seotud Veebilehe kasutamise ja toimimisega.

Nõustudes käesolevate Tingimuste sätetega, annab Kasutaja oma nõusoleku tutvuda Veebilehe kasutamisel reklaammaterjalidega Veebilehe administratsiooni poolt määratud koguses.

VEEBILEHEL KÄTTESAADAVATE MATERJALIDE KASUTAMISE TINGIMUSED

Veebileht pakub sõltumatut teavet ja soovitusi isikutele, kes on huvitatud hasartmängude mängimisest online-kasiinodes, see ei ole online-hasartmängude teenusepakkuja. Veebilehel kättesaadav teave on ainult teavitamise eesmärgil ja seda ei käsitleta mingil juhul juriidilise nõustamisena.

Veebileht sisaldab linke teistele välistele veebilehtedele. Veebileht ei mõjuta selliste teiste veebilehtede sisu ja ei võta vastutust sellise sisu eest. Soovitame enne hasartmängus osalemist hoolikalt lugeda kõigi väliste veebilehtede kasutustingimusi.

Veebileht sisaldab autoriõigusega kaitstud materjale, kaubamärke ja muid seaduslikult kaitstud materjale, sealhulgas tekste, fotosid, videomaterjale, graafikat, muusikat ja helisalvestisi.

Tingimuste käesolevas osas toodud sätted tagavad kaitse Veebilehe administratsioonile ja Veebilehe sisuga seotud õigusi omavatele kolmandate isikutele. Lisaks sellele võivad kõik õiguste omanikud kasutada siin sätestatud õigusi oma äranägemise järgi.

Veebilehe kasutajal ei ole õigust teha muudatusi, avaldada, edastada kolmandatele isikutele, osaleda müügis või loovutamises, luua tuletatud tooteid või kasutada muul viisil, kas täielikult või osaliselt, veebisaidi sisu.

Kui autoriõigust ja sellega seotud õigusi käsitlevad seadused ei näe ette teisiti, ei tohi Veebilehelt allalaaditud materjale kopeerida, levitada, kolmandatele isikutele üle anda, avaldada või muul viisil kasutada ärilistel eesmärkidel ilma Veebilehe administratsiooni või muu ainuõiguse seadusliku omaniku kirjaliku loata.

AVALDUSED ÕIGUSTE OMANIKU ÕIGUSI JA SEADUSLIKKE HUVE RIKKUVA TEABE (SISU) VEEBILEHELE PAIGUTAMISE KOHTA

Intellektuaalse tegevuse tulemuste ainuõiguste omanikul (edaspidi “Õiguste omanik”) on õigus pöörduda Veebilehe administratsiooni poole juhul, kui Veebilehel tuvastatakse teave (sisu), mis on paigutatud ilma Õiguste omaniku loata või muul õiguslikul alusel ning teavitada oma intellektuaalse tegevuse tulemuste ainuõiguste rikkumisest.

Veebilehe administratsiooni poole pöördumiseks peab Õiguste omanik kasutama tagasiside vormi, mis asub järgmisel lingil: https://casinohex.ee/kontaktid/.

Veebilehe administratsioonile esitatud avaldus intellektuaalse tegevuse tulemuste ainuõiguste rikkumise kohta peab olema hästi põhjendatud ja sisaldama muud teavet, mis näitab, et sisu suhtes on olemas seaduslikud õigused.

Kui avalduse intellektuaalse tegevuse tulemuste ainuõiguste rikkumise kohta esitab Õiguste omaniku poolt volitatud isik, lisatakse avaldusele tema volitusi tõendava dokumendi koopia (kirjalikult või elektrooniliselt).

Kui intellektuaalse tegevuse tulemuste ainuõiguste rikkumise kohta esitatud avalduses leitakse puudulikku teavet, ebatäpsusi või vigu, on Veebilehe administratsioonil õigus saata Õiguste omanikule / tema volitatud isikule 24 tunni jooksul alates sellise avalduse kättesaamisest teade, et ta täpsustaks esitatud teavet.

Veebilehe administratsioon eemaldab Õiguste omaniku ainuõigust rikkuva sisu 24 tunni jooksul alates hetkest, mil ta sai kätte Õiguste omaniku / tema volitatud isiku poolt teate ainuõiguse rikkumise kohta või täpsustatud teabe teate juurde.

VASTUTUSE VÄLISTAMINE

SEDA VEEBILEHTE, VEEBILEHE SISU JA TEENUSEID OSUTATAKSE SELLISEL KUJUL, NAGU NEED ON, ILMA IGASUGUSTE SELGESÕNALISTE, KAUDSETE, SEADUSJÄRGSETE VÕI MUUDE KINNITUSTE, GARANTIIDE, TAGATISTE VÕI TINGIMUSTETA. KASUTAJAD KASUTAVAD VEEBILEHTE, SELLE SISU JA TEENUSEID OMAL VASTUTUSEL.

VEEBILEHT LOOBUB KÄESOLEVAGA SELGESÕNALISELT KÕIGIST MIS TAHES VORMIS SÕNASELGETEST VÕI KAUDSETEST KINNITUSTEST, TAGATISTEST, GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST MIS TAHES VORMIS, MIS TAHES AJAL AVALDATUD VEEBILEHE SISU JA TEENUSTE SUHTES, SEALHULGAS KÕIKIDEST KAUDSETEST KINNITUSTEST, GARANTIIDEST, TAGATISTEST JA TINGIMUSTEST, MIS PUUDUTAVAD TURUSTATAVUST, SOBIVUST KONKREETSEKS OTSTARBEKS, INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSTE RIKKUMISE PUUDUMIST, TÄPSUST, TEABE ESITAMISE ÕIGEAEGSUST, TEABE TÄIELIKKUST, ÜHILDUVUST, ASJAKOHASUST, INTEGREERITAVUST, OHUTUST, KONFIDENTSIAALSUST, OMANDIÕIGUSE SELGUST, PRAKTILIST KASULIKKUST, SOBIVUST, KVALITEETI, VABA KASUTUST, SAMUTI MIS TAHES MUUD GARANTIID, MIS VÕIB TULENEDA MIS TAHES KOHALDATAVATEST SEADUSTEST.

LISAKS SELLELE LOOBUB VEEBILEHE ADMINISTRATSIOON KA IGASUGUSTEST KINNITUSTEST, GARANTIIDEST, TAGATISTEST JA TINGIMUSTEST, MIS ON SEOTUD JÄRGMISEGA:

KUI ON VÕIMATU KOHALDADA MINGEID RESERVATSIOONE VÕI VASTUTUSE VÄLISTAMIST, ON KÕIGI KOHALDATAVATE SELGESÕNALISTE, KAUDSETE JA SEADUSJÄRGSETE KINNITUSTE, GARANTIIDE, TAGATISTE JA TINGIMUSTE KEHTIVUSAEG PIIRATUD KOLMEKÜMNE (30) PÄEVAGA ALATES KUUPÄEVAST, MIL KASUTAJA ESMAKORDSELT KASUTAS VEEBILEHTE, SELLE SISU JA TEENUSEID, NING PÄRAST SELLE TÄHTAJA MÖÖDUMIST EI KOHALDATA MINGEID GARANTIISID.

NIIKAUA KUI VEEBISAIDI SISU JA SELLE TEENUSED PAKUVAD KASUTAJALE DIGITAALSEID MATERJALE, MIS EI OLE ESITATUD MATERIAALSEL ANDMEKANDJAL, EI TOHI KASUTAJA MINGIL JUHUL NEIST TINGIMUSTEST LOOBUDA.

VASTUTUSE PIIRANGUD

Kasutaja kinnitab, et ta mõistab ja võtab piiranguteta enda kanda kogu vastutuse ja riskid, mis võivad tekkida Veebilehe kasutamisel.

Veebilehe administratsioon, töötajad, juhtkond, partnerid, aktsionärid ja esindajad ei vastuta mis tahes vigade või veebilehe tegevuse lõpetamise eest, mis põhjustas äriteabe, kasumi või muu rahalise kahju kaotuse seoses mis tahes nõuete, kahjude, avalduste, hagide või muude sündmustega, mis tulenevad käesolevate Tingimuste kohaldamisest ja selle jurisdiktsioonist, sealhulgas Veebilehe navigeerimisest, selle kasutamisest, juurdepääsust mis tahes selle failidele või nende osadele, samuti mis tahes sellest tulenevate õiguste tõttu, isegi kui Veebilehe administratsiooni on sellistest võimalikest kahjudest teavitatud, sõltumata sellest, kas selline sündmus või viga toimus intellektuaalse või muu vara vastu suunatud rünnakute tagajärjel, kas see põhines mis tahes õigusrikkumisel, hooletusel, lepinguliste kohustuste rikkumisel või kas see toimus sarnaste sündmuste või olukordade tõttu või mitte.

Veebilehe või selle materjalide täieliku või osalise kasutamisega seotud kogu vastutus ja hüvitis on rahaliselt piiratud summaga, mis ei ületa kümmet EUROT (10.00 eurot).

Veebilehele sisenedes nõustub Kasutaja, et käesolevate Tingimuste suhtes kohaldatakse Suurbritannia seadusi.

Käesolevate Tingimuste kehtivus, tõlgendamine ja jõustamine, mis tahes õigussuhted, mis tekivad seoses käesolevate Tingimuste täitmise või rikkumisega, samuti kõik sellega seotud õigussuhted kuuluvad Suurbritannia seaduste kohaldamisalasse (olenemata kollisiooninormide põhimõtetest). Kõiki nende Tingimuste kehtivuse, tõlgendamise ja jõustamisega seotud õigustoiminguid või kohtumenetlusi, mis tahes õigussuhteid, mis tulenevad käesolevate Tingimuste täitmisest või rikkumisest või on nendega seotud, samuti nendega seotud õigussuhteid teostavad ainult Suurbritannia territooriumi kohtud. Kõik pooled aktsepteerivad nende kohtute ainupädevust ja loobuvad igasugustest vastuväidetest, mis on seotud sellise pädevuse mõistlikkuse või mugavusega. Käesolevate Tingimuste suhtes ei kohaldata ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (1980. aasta Viini konventsiooni) ega mõjuta neid mingil viisil.

Kui Tingimuste tekstis sisalduvate sätete vahel esineb lahknevusi teistes keeltes ja inglise keeles, on ülimuslik Tingimuste ingliskeelne versioon.

Kasutaja aktsepteerib ja arvestab kõiki vajalikke teateid, mis saadetakse tema e-posti aadressile, mille ta on veebilehele registreerumise ajal esitanud, kui sellised funktsioonid on veebilehel kättesaadavad.

Kasutaja keeldub:

Kui Veebileht on kohustatud pöörduma kohtusse, välja arvatud vahekohtusse, et koguda talle võlgnetavaid tasusid või kindlustada oma õigusi, hüvitab Kasutaja Veebilehele kõik kulud, tasud ja lõivud, kui Veebileht hagi võidab.

ÜLDSÄTTED

Kasutaja kinnitab, et lisaks käesolevate Tingimuste sätetele on ta tutvunud Kasutustingimustega ja muude nendes Tingimustes viidatud kokkulepetega ning nõustub nendega kehtestatud piirangutega.

Veebisaidi administratsiooni poolse korralduse või kontrolli puudumine käesolevate tingimuste või nendega seotud lepingute sätete range järgimise üle ei ole ega tohi olla tõlgendatav kui loobumine mis tahes õigustest või sätetest.

Kasutaja ei tohi Kasutustingimusi loovutada ja/või anda oma õigusi ja kohustusi täielikult või osaliselt üle kolmandatele isikutele.

Veebilehe administratsioonil on õigus igal ajal piirata ja/või keelata kasutajal Veebilehe kasutamine ilma eelneva etteteatamiseta, tuginedes ainult oma sisekorraeeskirjadele.

Näita rohkem