ÜLDSÄTTED

Käesolev isikuandmete töötlemise poliitika määrab kindlaks isikuandmete töötlemise korra ja meetmed, millega tagatakse isikuandmete turvalisus veebilehel (kaubamärgi nimi) – edaspidi kui Veebilehe haldaja.

1.1. Veebilehe haldaja seab isikuandmete töötlemisel kõige olulisemaks eesmärgiks ja tingimuseks inim- ja tsiviilõiguste ning vabaduste austamise, sealhulgas eraelu puutumatuse, isiku- ja perekonnasaladuste kaitse.

1.2 Käesolevat Veebilehe haldaja isikuandmete töötlemise privaatsuspoliitikat (edaspidi kui Privaatsuspoliitika) kohaldatakse kogu teabe kohta, mida Veebilehe haldajal on võimalik onlinecasinohex.ca veebilehe külastajate kohta saada.

PRIVAATSUSPOLIITIKAS KASUTATUD PÕHIMÕISTED

2.1. Isikuandmete automatiseeritud töötlemine – isikuandmete töötlemine tarkvara abil;

2.2. Isikuandmete blokeerimine – isikuandmete töötlemise ajutine peatamine (välja arvatud juhul, kui töötlemine on vajalik isikuandmete täpsustamiseks);

2.3. Veebileht – graafiliste ja teabematerjalide kogum, samuti arvutiprogrammid ja andmebaasid, mis tagavad nende kättesaadavuse Internetis võrguaadressil onlinecasinohex.ca;

2.4. Isikuandmete infosüsteem – andmebaasides sisalduvate isikuandmete kogum, samuti infotehnoloogia ja tehnilised vahendid, mis võimaldavad isikuandmete töötlemist;

2.5. Isikuandmete anonümiseerimine – toimingud, mille tulemusel on ilma lisateabe kasutamiseta võimatu kindlaks teha, millisele konkreetsele Kasutajale või muule isikuandmete subjektile isikuandmed kuuluvad;

2.6. Isikuandmete töötlemine – mis tahes tegevus (toiming) või tegevuste kogum (toimingute kogum), mida tehakse arvutiseadmega või ilma selleta ja mis on seotud isikuandmetega, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, süstematiseerimine, säilitamine, täpsustamine (ajakohastamine, muutmine), väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine (levitamine, edastamine, kättesaadavaks tegemine, juurdepääsu andmine), anonümiseerimine, blokeerimine, kustutamine, hävitamine;

2.7. Isikuandmed – mis tahes andmed, mis on otseselt või kaudselt seotud kindlaks määratletud või määratletava veebilehe Kasutajaga;

2.8. Kasutaja – iga onlinecasinohex.ca veebilehe külastaja;

2.9 Isikuandmete esitamine – toimingud, mille eesmärk on isikuandmete avalikustamine konkreetsele isikule või konkreetsele isikute ringile;

2.10. Isikuandmete hävitamine – igasugune tegevus, mille tulemusel isikuandmed hävitatakse pöördumatult, kusjuures neid ei ole võimalik enam taastada isikuandmete infosüsteemis ja (või) mille tulemusel hävitatakse isikuandmete materiaalsed kandjad;

2.11. Küpsised – väikesemahulised andmed, mis saadetakse veebisaidilt ja salvestatakse kasutaja arvutisse. Veebiklient või veebibrauser saadab küpsised HTTP-päringuna veebiserverile iga kord, kui üritatakse avada vastavat veebilehte.

VEEBILEHE ADMINISTRAATORIL ON LUBATUD TÖÖDELDA JÄRGMISI KASUTAJA ISIKUANDMEID

3.1. Külastajate kohta anonüümsete andmete kogumine ja töötlemine (sh küpsised) veebistatistika teenuste abil, nagu Google Analytics jms;

3.2. Veebilehe haldaja kogub järgmisi andmeid:

  4.1. Kasutaja isikuandmete töötlemise eesmärk – Kasutaja teavitamine e-kirjade saatmise teel; Kasutajale juurdepääsu võimaldamine veebilehe teenustele, teabele ja/või materjalidele, kui veebilehel on selline funktsionaalsus kasutusele võetud; 

  4.2. Samuti on Veebilehe haldajal õigus teavitada Kasutajat uutest toodetest ja teenustest, eripakkumistest ja erinevatest üritustest. Kasutaja saab alati loobuda teadetest, saates Veebilehe haldajale kirja sisuga “Loobumine teavitustest uute toodete, teenuste ja eripakkumiste kohta”;

  4.3. Veebistatistika teenuste kaudu kogutud Kasutajate anonüümseid andmeid kasutatakse selleks, et koguda teavet Kasutajate tegevuse kohta veebilehel ning parandada veebilehe ja selle sisu kvaliteeti.

  KÜPSISTE KASUTAMINE

  5.1. Küpsiste kasutamine on vajalik selleks, et Kasutajad saaksid kasutada veebilehti ja kõiki nende funktsioone, näiteks saaksid juurdepääsu veebilehe kaitstud osadele. Soovi korral võib Kasutaja küpsised blokeerida või kustutada, muutes vastavalt brauseri seadeid, kuid Kasutaja peab arvestama, et see mõjutab veebilehtede nõuetekohast toimimist.

  5.2. Analüütilised küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas Kasutajad veebilehti kasutavad. Need võimaldavad Veebilehe halduril saada teavet selle kohta, millest Kasutajad veebilehtedel huvitatud on ja teha veebilehtedel asjakohaseid parandusi. Näiteks näitavad küpsised Veebilehe haldajale, milliseid veebilehtede lehekülgi külastatakse kõige sagedamini, aitavad tuvastada veebilehtede kasutamisel tekkinud raskusi ja hinnata turunduse tulemuslikkust. Tänu sellele on Veebilehe halduril võimalus välja selgitada veebilehe üldisi kasutamise suundumusi.

  5.3. Kasutajad saavad küpsiste kasutamist reguleerida oma brauseri seadete kaudu. Kui Kasutaja otsustab küpsised keelata, saab ta siiski veebilehti kasutada, kuigi mõned veebilehe osad ja funktsioonid ei toimi. Kõik brauserid on erinevad. Selleks, et aru saada, kuidas oma brauseris küpsised keelata, vaadake palun abimenüüd.

  ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED

  6.1. Veebilehe haldaja töötleb Kasutaja isikuandmeid ainult siis, kui need on täidetud Kasutaja enda otsusel ja/või saadetud veebilehel asuvate spetsiaalsete vormide kaudu. Vastavate vormide täitmisega ja/või oma isikuandmete saatmisega Veebisaidi haldurile annab Kasutaja oma nõusoleku käesolevale Privaatsuspoliitikale;

  6.2. Veebisaidi haldaja töötleb Kasutaja anonüümseid andmeid, kui see oli Kasutaja brauseri seadetes lubatud (küpsiste salvestamine ja JavaScripti tehnoloogia kasutamine oli lubatud).

  ISIKUANDMETE KOGUMISE, SÄILITAMISE, EDASTAMISE JA MUUD LIIKI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE RAAMISTIK

  7.1. Veebilehe haldaja töödeldavate isikuandmete turvalisus tagatakse õiguslike, korralduslike ja tehniliste meetmete rakendamisega, mis on vajalikud isikuandmete kaitse valdkonnas kehtivate õiguslike nõuete täielikuks täitmiseks;

  7.2. Veebilehe haldaja tagab isikuandmete turvalisuse ja võtab kasutusele kõik võimalikud meetmed, et takistada volitamata isikute juurdepääsu isikuandmetele;

  7.3. Kasutaja isikuandmeid ei edastata mingil juhul kolmandatele isikutele, välja arvatud juhtudel, kui seda nõuavad kehtivad õigusaktid; 

  7.4. Kui isikuandmetes avastatakse ebatäpsusi, võib Kasutaja neid ajakohastada, saates Veebilehe haldajale teate;

  7.5. Isikuandmete töötlemise periood ei ole piiratud. Kasutaja võib oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, saates Veebilehe haldajale teate sisuga “Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmine”; 

  7.6. Veebilehe haldaja on võtnud kasutusele järgmised meetmed, et tagada Kasutaja isikuandmete turvalisus:

  7.7. Kuna elektroonilise salvestamise, töötlemise ja edastamise käigus ei ole võimalik andmeid täiel määral tõhusalt kaitsta, ei anna Veebilehe haldaja vaatamata kõigile ettevõtte tehtud jõupingutustele täielikku garantiid nende turvalisuse kohta.

  LÕPPSÄTTED

  8.1. Kasutaja võib taotleda selgitusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võttes ühendust Veebilehe haldajaga veebilehel oleva kontaktvormi kaudu; 

  8.2. Käesolev dokument kajastab kõiki isikuandmete töötlemise poliitika muudatusi. Privaatsuspoliitika kehtib tähtajatult, kuni see on asendatud uue versiooniga;

  8.3. Veebilehe haldaja võib Privaatsuspoliitikat andmepoliitikas tehtud muudatuste kajastamiseks ajakohastada. Kui Privaatsuspoliitikas ja eelkõige Kasutaja isikuandmete kasutamise poliitikas tehakse olulisi muudatusi, on Veebilehe haldaja kohustatud sellest teatama veebilehe käesoleval leheküljel.

  8.4. Kasutaja peaks aeg-ajalt vaatama seda lehekülge, et saada uusimat teavet Privaatsuspoliitika kohta; 

  8.5. Kõik muudatused Privaatsuspoliitikas jõustuvad hetkest, mil need avaldatakse veebilehel;

  8.6. Õiguslik mõju on ainult ingliskeelsel versioonil, samas kui tõlked muudesse keeltesse on esitatud ainult teavitamise eesmärgil.

  Näita rohkem